CENY TRANSFEROWE

Identyfikujemy transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, przygotowujemy wymaganą przepisami dokumentację.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo, zarządczo, rodzinnie lub w jakikolwiek inny sposób nie są rzadkością. Oczywiście żadne wzajemne relacje zachodzące między stronami danej operacji gospodarczej nie wykluczają możliwości ich dokonywania. Trzeba jednak pamiętać, że organy administracji skarbowej mogą w każdym czasie żądać przedłożenia szczególnej dokumentacji podatkowej tych transakcji. Co istotne, wezwanie może zostać skierowane niezależnie od tego, czy transakcja z powiązanym kontrahentem została dokonana na warunkach rynkowych, czy też miała na celu wyłącznie osiągnięcie korzyści podatkowej przez zaniżenie dochodu jednej ze stron.  

Chociaż niedopełnienie obowiązku sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych może skutkować wyjątkowo dotkliwymi sankcjami, to jak pokazuje praktyka, ten formalno-prawny wymóg, wynikający wprost z ustaw podatkowych, jest nadal bagatelizowany w wielu firmach. Wynika to po pierwsze z faktu, iż wciąż wielu podatników nie potrafi dokonać identyfikacji podmiotów powiązanych oraz rozpoznać zawieranych z nimi transakcji. Po drugie, przedsiębiorcy nie są świadomi konsekwencji jakie mogą ich spotkać w razie braku dokumentacji cen transferowych, nie bacząc na ryzyko ustalenia dochodu przez organ podatkowy w drodze oszacowania i zastosowanie podwyższonej 50% stawki opodatkowania, a także pomijając sankcje karne skarbowe.  

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego Twojej firmy, dlatego koncentrujemy się przede wszystkim na eliminacji ryzyka wynikającego z operacji gospodarczych zawieranych z podmiotem powiązanym. W tym celu:  

- dokonujemy wszechstronnej analizy działalności pod kątem występowania powiązań i transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji;

- weryfikujemy posiadaną przez Klienta dokumentację pod względem formalno-prawnym oraz oceniamy trafność przyjętej metody kalkulacji cen transferowych i argumentacji;

- opracowujemy rzetelną i wiarygodną dokumentację podatkową, przeprowadzając studium porównawcze rynkowego poziomu cen stosowanych przy danej transakcji.

W MyAdvice wiemy jak zgodnie z prawem wykorzystać istniejące powiązania kapitałowe, kontrolne i rodzinne do zminimalizowania obciążeń podatkowych. W tym zakresie:  

- przygotowujemy i pomagamy wdrożyć efektywną podatkowo politykę cen transferowych;

- wskazujemy możliwości stosowania określonych strategii w ramach grupy przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo i zarządczo, które w perspektywie długoterminowej pozwolą zmniejszyć zobowiązania publicznoprawne;

- w mniejszych biznesach doradzamy jak wykorzystać więzi rodzinne do poczynienia znacznych oszczędności podatkowych.

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search