ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM

Chroń siebie i swoją firmę, zacznij zarządzać ryzykiem podatkowym.
Wobec zintensyfikowanych prac rządu nad uszczelnieniem systemu podatkowego, profiskalnej wykładni przepisów prezentowanej przez aparat skarbowy oraz tendencji do obostrzania sankcji za nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków publicznoprawnych, zarządzanie ryzykiem podatkowym staje się kluczowym filarem odpowiedzialnego biznesu.  

W ramach oferowanych przez nas usług proponujemy nie tylko bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych, ale również specjalistyczne audyty. Nasz zespół przeprowadza kompleksowe przeglądy dokumentacji księgowo-podatkowej, w tym także korespondujących z tą dokumentacją postanowień umów cywilnoprawnych oraz procedur stosowanych w realizacji obowiązków publiczno-prawnych. Celem audytu jest m.in.:  

- wykrycie nieprawidłowości w księgach podatkowych, a zwłaszcza błędów, których źródłem jest niewłaściwa interpretacja przepisów;

- wskazanie ryzykownych operacji gospodarczych, mogących skutkować wszczęciem postępowania podatkowego lub zwiększających prawdopodobieństwo kontroli podatkowej;

- identyfikacja wszelkich zagrożeń i potencjalnych nadużyć, w szczególności działań pozornie legalnych, które mogą zostać uznane za obejście prawa w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Badanie kończy się raportem, w którym przedstawiamy wykryte nieprawidłowości, obszary ryzyka oraz jego czynniki. Doradzamy jak naprawić błędy bez ponoszenia negatywnych konsekwencji, a w kryzysowych sytuacjach podpowiadamy sposoby na uwolnienie się od odpowiedzialności karnoskarbowej. Rekomendujemy zastosowanie wybranych metod i narzędzi minimalizacji ryzyka podatkowego, jak np. wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji przepisów lub wdrożenie wewnętrznych procedur związanych z obiegiem dokumentów czy wymianą informacji między księgowymi a pozostałymi działami przedsiębiorstwa.  

Skontaktuj się z nami

ul. H. Sienkiewicza 100
90-357 Łódź

Doradcy Podatkowi

W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, uczciwości i poufności.

© Copyright 2016 MyAdvice. Wszelkie prawa zastrzeżone.Kancelaria prawna | Biuro rachunkowe Łódź

Search